Skip to main content
rodinné domy a soubory rodinných domů
 • rodinné domy a soubory rodinných domů
 • bytové domy, bytová výstavba
 • administrativní budovy, komerční prostory
 • výrobní, skladové, technologické, zemědělské a jiné stavby
 • silnice, chodníky, cyklostezky, parkoviště, lesní cesty
 • vodovody, kanalizace, plynovody, horkovody, elektro trasy a kolektory, přípojky
 • výstavba propustků, lávek a mostů, opěrných stěn a jiných betonových a monolitických konstrukcí
 • výstavba vsakovacích a retenčních objektů, odlučovačů, zásobáren, šachet, hrází a jiné
silnice, chodníky, cyklostezky, parkoviště, lesní cesty
demolice budov a objektů, recyklace sutí a zemin
 • demolice budov a objektů, recyklace sutí a zemin
 • zemní práce, výkopové a terénní práce
 • zřizování nebo obnova vodotečí a vodních nádrží
 • zřizování valů, modelace území
 • nákladní stavební doprava
 • stavební mechanizace